Nils Persson, artiklar

hexanfraktion
Men hexanfraktion är alla kolväten som destillerar nära samma temperatur som n-hexan. Detta betyder mestadels en blandning av andra sexkolväten (t.ex....
Skillnaden mellan molmassa och molekylvikt
Dessutom är huvudskillnaden mellan båda att molmassa ger massan av en mol av en viss substans. Medan molekylvikten är massan av en molekyl av en viss ...
Skillnaden mellan massa och vikt
Din massa är densamma oavsett vart du går i universum; din vikt, å andra sidan, ändras från plats till plats. Massan mäts i kilogram; även om vi vanli...
Skillnaden mellan tröghetsmassa och vilmassa
Vilamassa är en konstant mängd för en given kropp och betecknar "mängden substans i en kropp". ... Tröghetsmassa är relativistisk massa. Dess värde be...
atommasseenhet
En atommasseenhet definieras som en massa som är lika med en tolfte massa av en atom av kol-12. Massan av varje isotop av något element uttrycks i för...
skillnaden mellan relativ atommassa och massnummer
Atommassa är den viktade genomsnittliga massan för en atom av ett element baserat på det relativa naturliga överflödet av elementets isotoper. Massant...
hur skiljer sig ett massas atommassa från en atoms faktiska massa
Atommassa är också känd som atomvikt. Atommassa är den viktade genomsnittliga massan för en atom av ett element baserat på det relativa naturliga över...
molär massa av blandningen
Molmassa av gaser och gasblandningar Molmassa (M) är lika med massan av en mol av ett visst element eller förening; som sådan uttrycks molmassor i enh...
vad är en dubbelsmältning
Varför göra en dubbel smälta?Vad är enkel matsmältning och dubbel matsmältning?Vad är en dubbelsmält elektrofores?Vad betyder det att smälta DNA?Hur f...